สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.สารภี) นายก ทม.แม่เหียะ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกำหนดมาตรการ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ่ป่า และฝุ่นละออง ขยาดเล็ก pm2.5 จังหวัดเชียงใหม่ (ชม0023.6/67)


แสดงความคิดเห็น