สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ (ยกเว้น ทถอ.กัลยาณิวัฒนา) นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง จัดสรรเงินรายได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชม0023.5/82)


แสดงความคิดเห็น