สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.กัลยาณิวัฒนา) นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งโอนเงินรายได้เก็บเพิ่มจากค่าใบอนุญาตขายสุรา (ชม0023.5/80)


แสดงความคิดเห็น