สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การสอบถามสาเหตุนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ไม่เรียนต่อและไม่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมทักษะอาชีพ ฯ (ชม0023.3/52)


แสดงความคิดเห็น