สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การเตรียมหลักฐานประจำตัวผู้เข้าสอบสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขั้นพื้นฐาน (ชม0023.3/51)


แสดงความคิดเห็น