สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอให้จัดส่งรายงานข้อมูลต่างๆ (ชม0023.1/512) (เพิ่มสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)


แสดงความคิดเห็น