สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ สนใจส่งผลงาน ฯ (ชม0023.3/577)


แสดงความคิดเห็น