สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม. เรื่อง โครงการฝึกอบรมปชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สักกัด อปท. พ.ศ.2562 ประเด็นเน้นย้ำและข้อควรระวังการจัดซื้อจัดจ้างฯ” (ชม0023.3/ว573)


แสดงความคิดเห็น