สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 (ชม0023.49)


แสดงความคิดเห็น