สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา เพื่เฝ้าระวังนักเรียนและนักศึกษาในการเขาถึงสื่อออนไลน์ที่ส่งผลกระทบเชิงลบ


แสดงความคิดเห็น