สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการปรับข้อจำกัดของการบริหารราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (ปลดล็อค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ชม0023.1/85)


แสดงความคิดเห็น