สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางการแก้ไขกรณี อปท. ไม่สามารถรับข้อมูลรหัสผู้ใช้งาน (OTP – One Time Password) จากเว็บไซต์ของกรมที่ดินผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ สถ. (ชม0023.3/576)


แสดงความคิดเห็น