สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ึถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ (ชม0023.6/1574)


แสดงความคิดเห็น