สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้นอ.แม่ออน กัลยาณิวัฒนา) นายก อบจ.เชียงใหม่ นายกเทศบาลนครเชียงใหม่ และนายกเทศบาลเมืองทุกแห่ง

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 2/2565


แสดงความคิดเห็น