สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

ถึง อำเภอแม่ริม แม่แตง สันกำแพง แม่อาย ไชยปราการ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (ชม0023.3/15805)


แสดงความคิดเห็น