สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ฯ (ชม0023.5/2855)แสดงความคิดเห็น