สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การจัดส่งข้อมูลการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นของประชาชน (ชม0023.4/2554)


แสดงความคิดเห็น