สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การประชาสัมพันธ์สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม workshop กระทรวงมหาดไทยกับองค์การสหประชาชาติ (ชม0023.1/2419)


แสดงความคิดเห็น