สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง เปิดการขอกลับเข้าเป็นชมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษฯ (ชม0023.2/15969)


แสดงความคิดเห็น