สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง การประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน (ชม0023.1/ว28511)


แสดงความคิดเห็น