สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ถึง อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.กัลยาณิวัฒนา ดอยเต่า แม่แจ่ม เวียงแหง อมก๋อย) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) (ชม0023.2/2100)


แสดงความคิดเห็น