สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ถึง อำเภอทุกอำเภอ ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง จัดสรรเงินภาษีะธุรกิจเฉพาะจากเงินรายได้ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ธันวาคม 2565


แสดงความคิดเห็น