สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ถึง อำเภอทุกอำเภอ ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การรายงานข้อมูลขยะเปียก (ชุมชนเมือง) ในระบบสารสนเทศฯ (ชม0023.6/2013)


แสดงความคิดเห็น