สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ถึง อำเภอจอมทอง แม่ริม ไชยปราการ สันกำแพง สันทราย สันป่าตอง ฝาง แม่แตง แม่วาง หางดง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)


แสดงความคิดเห็น