สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

ถึง ทถอ.เชียงดาว เรื่อง ให้ผู้ช่วยผู้จัดการมาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ ฯ (ชม0023.6/15763)


แสดงความคิดเห็น