สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ถึง ทถอ.ทุกอำเภอ ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ให้ อปท.1/2566 (ชม0023.5/2523)


แสดงความคิดเห็น