สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ


เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) (ชม0023.1/817)


แสดงความคิดเห็น