สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

หนังสือราชการ

 

ลำดับ 15359

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฯ (ชม0023.3/17017)

อ่านต่อ

ลำดับ 15355

เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง ขอรับบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ (ชม0023.5/16904)

อ่านต่อ

ลำดับ 15353

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ชม0023.5/16942)

อ่านต่อ

ลำดับ 15351

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ชม0023.5/16941)

อ่านต่อ

ลำดับ 15349

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ชม0023.5/16937)

อ่านต่อ

ลำดับ 15346

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ชม0023.5/16938/13939/16940)

อ่านต่อ

ลำดับ 15311

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 0023.6/16893

อ่านต่อ

ลำดับ 15309

เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ชม0023.6/597)

อ่านต่อ

ลำดับ 15307

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายก ทน.ชม เรื่อง แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการส่วนท้องถิ่น (ชม0023.5/16903)

อ่านต่อ

ลำดับ 15305

เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชม0023.5/16889

อ่านต่อ