สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

หนังสือราชการ


เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การรายงานติดตามสถานการณ์ฤดูแล้ง ปี 2563/64

อ่านต่อ

ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ฯ (ชม0023.5/2855)

อ่านต่อ

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอแม่ออน กัลยาณิวัฒนา) นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ชม0023.329749)

อ่านต่อ

เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านระบบถ่ายทอดสดฯ อ่านต่อ

เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง

เรื่อง การเพิกถอนชื่อนางอมรรัตน์ วงค์นันตา ชื่อที่ใช้ในการประกอบพานิชยกิจ ฯ(ชม0023.5/808) อ่านต่อ

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง

เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 (ชม0023.5/ว27670) อ่านต่อ

เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) (ชม0023.1/817) อ่านต่อ

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง

เรื่อง วักซ้อมการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสัมคมของ อปท. (ชม0023.3/27561) อ่านต่อ

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม

เรื่อง ขอเบิกเงินงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นงบประมาณปี พ.ศ.2563 (ชม0023.5/27536) อ่านต่อ

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม

เรื่อง ขอเบิกเงินงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นงบประมาณปี พ.ศ.2563 (ชม0023.5/27535) อ่านต่อ