สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

หนังสือราชการ


ลำดับ 6678

มติที่ประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 8/2565

อ่านต่อ

ลำดับ 5432

เรียน อำเภอแม่ริม อำเภอสันทราย

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 อ่านต่อ

ลำดับ 5430

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง

เรื่อง การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ ที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ

ลำดับ 5428

เรียน อำเภอแม่แตง

เรื่อง โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรนายกองยกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 6" อ่านต่อ

ลำดับ 4358

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสันทราย และอำเภอสารภี)

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคระกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.อบต. จังหวัดเชียงใหม่) ครั้งที่ 4/2564 อ่านต่อ

ลำดับ 4298

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันทราย สารภี ดอยสะเก็ด หางดง เเม่ริม พร้าว สะเมิง นายก อบจ.ชม นายก.ทม.แม่โจ้ เเละ ทม.เเม่เหียะ

เรื่อง การเเต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำเเหน่งสายงานผู้บริหาร (ชม0023.2/ว10487) อ่านต่อ

ลำดับ 4279

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.แม่แตง สันทราย พร้าว ฝาง แม่ออน สะเมิง เวียงแหง กัลยาณิวัฒนา) นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา

เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ อ่านต่อ

ลำดับ 4277

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสันทราย สารภี พร้าว ไชยปราการ สะเมิง จอมทอง เเละอมก๋อย)

เรื่อง การเเต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำเเหน่งสายงานผู้บริหาร (ชม 0023.2/ว10489) อ่านต่อ

ลำดับ 4186

เรียน อำเภอเมืองเชียงใหม่ อ.จอมทอง อ.เชียงดาว อ.ดอยสะเก็ด อ.ฝาง อ.แม่แตง อ.สันทราย อ.หางดง อ.ฮอด นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง

เรื่อง แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2563 (ชม 0023.2/10048) อ่านต่อ

ลำดับ 4184

เรียน นายอำเภอจอมทอง อ.เชียงดาว อ.สันป่าตอง อ.สารภีอ อ.แม่ริม อ.หางดง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่

เรื่อง การจัดการผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) อ่านต่อ