สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

หนังสือราชการ


ลำดับ 10174

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง ขอรับบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้รับบำนาญ กรณีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป (ชม0023.5/3810)

อ่านต่อ

ลำดับ 10171

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง ขอรับบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้รับบำนาญครู กรณีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป (ชม0023.5/3817)

อ่านต่อ

ลำดับ 10169

เรียน นอ.ทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.สันทราย สารภี) เรื่อง ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างข้าราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. (ฉบับที่5) พ.ศ.2566

อ่านต่อ

ลำดับ 10167

เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม. และทม.ทุกแห่ง เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ชม 0023.4/ว3780)

อ่านต่อ

ลำดับ 10165

ถึง อำเภอจอมทอง สันกำแพง เรื่อง ขอส่งบคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 116 กลับต้นสังกัด

อ่านต่อ

ลำดับ 10163

ถึง อำเภอแม่แจ่ม สันทราย อมก๋อย เรื่อง ขอส่งบคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 115 กลับต้นสังกัด

อ่านต่อ

ลำดับ 10161

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ข้อเสนอการดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปาก สำหรับ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด(ชม0023.6/3763)

อ่านต่อ

ลำดับ 10159

เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง เกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ประจำปี 2566 รอบคัดเลือก (ชม0023.6/3775)

อ่านต่อ

ลำดับ 10157

เรียน นายอำเภอแม่วาง เรื่อง การใช้ประโยชน์การดุแลบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ฯ (ชม0023.6/3768)

อ่านต่อ

ลำดับ 10155

เรียน ทถอ.ไชยปราการ จอมทอง ดอยสะเก็ด สะเมิง แม่แตง นายก อบจ.ชม เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท.(ชม0023.5/116)

อ่านต่อ