สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

มุมการเงินและควบคุมภายใน

 

ลำดับ 3893

ผลการใช้จ่ายประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)

อ่านต่อ

ลำดับ 3889

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านต่อ

ลำดับ 3885

แผนการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 เปรียบเทียบกับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

อ่านต่อ

ลำดับ 3408

ประกาศ สถจ.ชม เรื่อง การยืมทรัพย์สินทางราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ลำดับ 2345

กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านต่อ

ลำดับ 2181

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4

อ่านต่อ