สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

มุมการเงินและควบคุมภายใน


ลำดับ 16871

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือเป็นข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3

อ่านต่อ

ลำดับ 14293

คู่มือการยืมทรัพย์สินทางราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ลำดับ 14125

ประกาศ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลารชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2

อ่านต่อ

ลำดับ 8005

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป

อ่านต่อ

ลำดับ 7976

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

อ่านต่อ

ลำดับ 6885

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ

ลำดับ 4894

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า จำนวน 1 คัน

อ่านต่อ

ลำดับ 4885

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างของเทศบาลเมืองแม่โจ้

อ่านต่อ

ลำดับ 4182

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

อ่านต่อ

ลำดับ 4178

ประกาศ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่2

อ่านต่อ