สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

การประชุม ก.อบต.


ลำดับ 18786

มติที่ประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 8/2566 (ชม 0023.2/ว25929 ลว. 28 ส.ค. 2566

อ่านต่อ

ลำดับ 17688

มติที่ประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 7/2566 (ชม 0023.2/ว22452 ลว. 25 กรกฎาคม 2566)

อ่านต่อ

ลำดับ 16622

มติที่ประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 (ชม 0023.2/ว13185 ลว. 27 เม.ย. 2566

อ่านต่อ

ลำดับ 16620

มติที่ประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 5/2566 (ชม 0023.2/ว15859 ลว. 24 พ.ค. 2566

อ่านต่อ

ลำดับ 16618

มติที่ประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 6/2566 (ชม 0023.2/ว19644 ลว. 28 มิ.ย. 2566

อ่านต่อ

ลำดับ 15110

มติที่ประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 3/2566 (ชม 0023.2/ว10232 ลว. 29 มี.ค. 2566

อ่านต่อ

ลำดับ 11183

มติที่ประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 2/2566

อ่านต่อ

ลำดับ 9994

มติที่ประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 1/2566

อ่านต่อ

ลำดับ 9398

มติที่ประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 12/2565

อ่านต่อ

ลำดับ 8299

มติที่ประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 11/2565

อ่านต่อ