สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่


ลำดับ 9668

ประกาศ ก.อบต. เรื่อง การบริหารบุคคลของ อบต.(ฉบับที่2) 2546.pdf

อ่านต่อ