สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

แฟ้มผู้เขียน: กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้งถิ่น สถจ.ชมลำดับ 7773

มติที่ประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 10/2565

อ่านต่อ

ลำดับ 7771

มติที่ประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565

อ่านต่อ

ลำดับ 7149

มติที่ประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 9/2565

อ่านต่อ

ลำดับ 6692

มติที่ประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 2/2565

อ่านต่อ

ลำดับ 6690

มติที่ประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 6/2565

อ่านต่อ

ลำดับ 6688

มติที่ประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 5/2565

อ่านต่อ

ลำดับ 6686

มติที่ประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 4/2565

อ่านต่อ

ลำดับ 6684

มติที่ประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 3/2565

อ่านต่อ

ลำดับ 6676

มติที่ประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 8/2565

อ่านต่อ

ลำดับ 5815

มติที่ประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 7/2565

อ่านต่อ