สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

แฟ้มผู้เขียน: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถจ.ชม.ลำดับ 8005

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป

อ่านต่อ

ลำดับ 7976

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

อ่านต่อ

ลำดับ 6885

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ

ลำดับ 4885

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างของเทศบาลเมืองแม่โจ้

อ่านต่อ

ลำดับ 4182

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

อ่านต่อ

ลำดับ 4178

ประกาศ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่2

อ่านต่อ

ลำดับ 3899

รายงานผลการใช้จ่ายประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านต่อ

ลำดับ 3897

ผลการใช้จ่ายประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านต่อ

ลำดับ 3895

ผลการใช้จ่ายประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบระยะเวลา 6 เดือน (เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน 2564)

อ่านต่อ

ลำดับ 3893

ผลการใช้จ่ายประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)

อ่านต่อ