สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมสร้างถังเก็บน้ำใต้ผิวดินเพิ่มเติม ของหมู่ที่ ๑,๒,๙ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น