สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการก่อสร้างเมรุ คสล. (บริเวณสุสาน) หมู่ที่ 2 บ้านป่าข่อยใต้ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 110.00 ตารางเมตร งบประมาณตั้งไว้ 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แบบแปลนเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เลขที่ 024/2565


แสดงความคิดเห็น