สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์สุสานท่าหลุก หมู่ที่8 บ้านสันทราย ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร แบบแปลนเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เลขที่ 035/2565


แสดงความคิดเห็น