สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว) หมู่ที่ 1 บ้านป่าข่อยเหนือ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 110.00 ตารางเมตร แบบแปลนเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เลขที่ 021/2565


แสดงความคิดเห็น