สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ช่่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.50 เมตร ยาว 145.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.80 เมตร 58.00 เมตร บริเวณซอยโรงเรียนบ้านแม่กอย บ้านแม่กอย หมูที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น