สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก บริเวณเลียบรั่วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๑ บ้านเชิงดอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น