สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๔๑-๐๑ บ้านทุ่งหญ้า หมู่ที่ ๑๐ – บ้านแม่ตูม หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น