สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อหลวง จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุย หมู่ที่ 7 (ป๊อกฮอคคี) โดยวิธีคัดเลือก


แสดงความคิดเห็น