สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


รับฟังร่างวิจารณ์ โครงการจ้างเหมาเอกชน เก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ให้บริการ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น