สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


รับฟังร่างวิจารณ์ โครงการจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น