สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


รับฟังร่างวิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ฯ (e-bidding) และแบบรูปรายการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมขยายไหล่ทางและยกระดับฝารางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ 5,6,7,15 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือวิจารณ์ เกี่ยวกับร่างเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ 5 ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50200 หรือทาง www.suthep.go.th หรือทางโทรสาร (053) 329251 – 2 ต่อ 106  หากท่านต้องการเสนอแนะ  วิจารณ์   หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร  หรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่ 5 กันยายน 2565


แสดงความคิดเห็น