สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 39-006 สายบ้านหนองอาบช้าง หมู่ที่ 1 ซอยสันนกแซว ตำบลสันโป่ง


แสดงความคิดเห็น