สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยูแบบมีฝาปิดบ้านบ่อพะแวน หมู่ที่ ๑๒ เส้นที่ ๑และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยูแบบมีฝาปิดบ้านบ่อพะแวน หมู่ที่ ๑๒ เส้นที่ ๒


แสดงความคิดเห็น