สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อหลวง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเมรุ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น