สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อหลวง เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกเท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลิกทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น