สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงรั้วฌาปนสถาน ขนาดยาว 61.00 เมตร พร้อมเทลาน คสล. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 217.00 ตารางเมตร บริเวณฌาปนสถานสหกรณ์นิคม 1 ชุมชนสหกรณ์นิคม 1 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหาร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น